Skip to main content
 • 横江词六首

  横江词六首

  横江词六首古诗原文 : 其一人道横江好,侬道横江恶。[1]一风三日吹倒山,白浪高于瓦官阁。[2]其二海潮南去过浔阳,牛渚由来险马当。横...

 • 古风(倚剑登高台)

  古风(倚剑登高台)

  古风(倚剑登高台)古诗原文 : 倚剑登高台,悠悠送春目。苍榛蔽层丘,琼草隐深谷。凤鸟鸣西海,欲集无珍木。鸴斯得所居,蒿下盈万族...

 • 戏法人人会变,各有巧妙不同

  戏法人人会变,各有巧妙不同

  戏法人人会变,各有巧妙不同 xì fǎ rén rén huì biàn,gè yǒu qiǎo miào bù tóng 词典解释 [成语解释] 比喻为人做事像变戏法一样,各有各的巧...

 • 运筹帷幄之中,决胜千里之外

  运筹帷幄之中,决胜千里之外

  运筹帷幄之中,决胜千里之外 yùn chóu wéi wò zhī zhōng,jué shèng qiān lǐzhīwài 词典解释 [成语解释] 运:运筹;帷幄:军用帐幕;千里之外...

 • 龙生九种

  龙生九种

  [成语拼音] lóng shēng jiǔ zhǒng [成语解释] 比喻同胞兄弟品质、爱好各不相同。同“龙生九子”。 [典故出处] 明·吴承恩《西游记》第43回:...

 • 龙骧虎视

  龙骧虎视

  [成语拼音] lóng xiāng hǔ shì [成语解释] 象龙马高昂着头,象老虎注视着猎物。形容人的气慨威武。也比喻雄才大略。 [典故出处] 汉·潘勗《...